W dniu 1 kwietnia 2015 r. w Puławach odbyło się pierwsze spotkanie wykonawców projektu LCAgri - Wsparcie dla rolnictwa niskoemisyjnego – zdolnego do adaptacji do zmian klimatu obecnie oraz w perspektywie lat 2030 i 2050. Projekt LCAgri jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu BIOSTRATEG.

Projekt jest wspólnym przedsięwzięciem trzech instytucji naukowych: IUNG-PIB w Puławach, IOŚ-PIB w Warszawie, IA-PAN w Lublinie oraz partnera przemysłowego, którym jest Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A..

Utylitarnym celem projektu LCAgri jest opracowanie etykiet emisyjności dla nawozów Grupy Azoty „Puławy” oraz wdrożenie innowacyjnych niskoemisyjnych praktyk rolniczych w siedmiu Zakładach Doświadczalnych IUNG-PIB.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone pomiary emisji podtlenku azotu i dwutlenku węgla na polowych wieloletnich doświadczeniach IUNG-PIB oraz analizy dotyczące powstawania emisji w polskim rolnictwie w różnych skalach przestrzennych i czasowych.