IUNG-PIB oraz Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk (IA-PAN) w Lublinie rozpoczęły prace nad pomiarami strumieni gazów cieplarnianych (dwutlenku węgla, metanu, podtlenku azotu) z upraw rolnych w ramach projektu LCAgri. Pierwsze spotkanie organizacyjne odbyło się 28 kwietnia 2015 r. w IUNG-PIB w Puławach z udziałem pracowników naukowych obu instytutów.

Ważną częścią spotkania były wizyty w zakładach doświadczalnych Kępa-Osiny i Grabów. Przeanalizowano możliwości pozyskania długoterminowych danych polowych wieloletnich doświadczeń IUNG-PIB w Osinach i Grabowie.

Sukces projektu zależy nie tylko od sprawności przyrządów, które zakupimy ze środków projektu LCAgri, ale też od dobrej współpracy ludzi zajmujących się tymi pomiarami ze specjalistami prowadzącymi od wielu lat doświadczenia polowe – mówi prof. Cezary Sławiński z Instytutu Agrofizyki PAN, kierownik zadania 3.

W trakcie spotkania omawiano scenariusze instalacji urządzeń pomiarowych w wieloletnich doświadczeniach polowych IUNG-PIB.

Musimy wybrać takie obiekty doświadczalne, by przeprowadzone na nich pomiary nawiązywały do tych promowanych w ramach działań adaptacyjnych do zmian klimatu. Myślę tutaj o propozycji ograniczenia orki na rzecz siewu bezpośredniego, uprawy pasowej czy racjonalizacji nawożenia powiedział dr hab. Jerzy Kozyra, kierownik zadania 2.

Celem przedstawionych badań będzie opracowanie metod i modeli służących do oszacowania wpływu polowych zabiegów rolniczych na emisję gazów cieplarnianych z gleby.