Grabow long termEXp

 Monitoring obejmuje pomiary parametrów glebowych i roślinnych w RZD Kępa-Osiny i Grabów:

- pomiar wilgotności gleby (sensory TDR, czujniki pojemnościowe)

- pomiar temperatury i przewodności elektrolitycznej gleby (System EM-38)

- obserwacje roślin (LAI - indeks powierzchni liści, głębokość systemu korzeniowego, zawartość suchej masy w części nadziemnej, wskaźnik C/N).

Opracowywana jest baza danych gleb, plonów i struktury gospodarstwa we wszystkich zakładach doświadczalnych IUNG-PIB.

IMG 0590

 

Wszystkie zakłady doświadczalne IUNG objęte są systemem monitoringu warunków meteorologicznych na danym obszarze. Główne pomiary dotyczą: wielkości sumy opadów, wilgotności względnej powietrza, prędkości wiatru i promieniowania słonecznego.

DSC01033 small

 

 IUNG-PIB wykonuje analizy właściwości gleb we wszystkich zakładach doświadczalnych IUNG pod kątem zawartości azotu, fosforu, potasu, odczynu pH i  zawartosci materii organicznej w glebie. Dane te są niezbędne do przeprowadzenia bilansu składników pokarmowych w gospodarstwie oraz do  oszacowania materii organicznej w glebach stosujących różne systemy uprawy.

 Ponadto, w zakresie monitoringu emisji gazów cieplarnianych, IA-PAN prowadzi pomiary właściwości gleb analizowanych stanowisk. Mierzone są  właściwości hydro-fizyczne (krzywa retencji, przewodność hydrauliczna nasycona i nienasycona) oraz skład granulometryczny, gestość objętościowa,  zawartość węgla i odczyn pH. Próbki są pobierane 3 razy w roku - na początku, w środku i na końcu okresu wegetacji.

Monit wilg gleby small

 

W badanych profilach glebowych wykonywany jest za pomocą sond TDR pomiar wilgotności gleby, temperatury oraz zasolenia na głębokościach 5, 15, 30, 50 i 70 cm. Dokładność pomiaru urządzenia wynosi 2%, w przypadku zasolenia 0.01 S/m a dla temperatury 0.2°C. Równocześnie na tych samych poziomach miąższości badana jest gęstość objętościowa gleby, analizowana krzywa retencji i współczynnik przewodności wody.

Chamber2 small

Cykliczne pomiary emisji gazów cieplarnianych z upraw polowych są przeprowadzane od kwietnia do września, z tygodniowymi interwałami. Pojedynczy pomiar jest wykonywany od świtu do zmierzchu. Każdy pomiar wykonuje się zarówno w komorze ciemnej (trwa około 3-4 minuty) jak i przezroczystej (2-3 minuty).

Pomiary strumieni emisji gazów cieplarnianych w łanie roślin obejmują pomiar stężenia podtlenku azotu (N2O), dwutlenku węgla (CO2), metanu (CH4) i pary wodnej (H2O), przy wykorzystaniu dynamicznego systemu zamkniętych komór (zawierającej komorę ciemną i przezroczystą).

 

Grabow Komoryaut

W Zakładzie Doświadczalnym Grabów prowadzony jest ciągły pomiar strumieni emisji gazów cieplarnianych z upraw polowych, przy wykorzystaniu tych samych komór i analizatorów jak w przypadku cyklicznych pomiarów w wieloletnich eksperymentach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galeria zdjęć znajduje się na stronie internetowej pod adresem::
https://lcagri.iung.pl/pl/monitoring#sigProId60dd318f00

SystemACE2small

Pomiar wykonywany w Zakładzie Doświadczalnym "Kępa-Osiny". Poza pomiarem respiracji glebowej, mierzona jest wielkość aktywnego fotosyntetycznie promieniowania, temperatura oraz wilgotność gleby.