DSC01033 small

 

 IUNG-PIB wykonuje analizy właściwości gleb we wszystkich zakładach doświadczalnych IUNG pod kątem zawartości azotu, fosforu, potasu, odczynu pH i  zawartosci materii organicznej w glebie. Dane te są niezbędne do przeprowadzenia bilansu składników pokarmowych w gospodarstwie oraz do  oszacowania materii organicznej w glebach stosujących różne systemy uprawy.

 Ponadto, w zakresie monitoringu emisji gazów cieplarnianych, IA-PAN prowadzi pomiary właściwości gleb analizowanych stanowisk. Mierzone są  właściwości hydro-fizyczne (krzywa retencji, przewodność hydrauliczna nasycona i nienasycona) oraz skład granulometryczny, gestość objętościowa,  zawartość węgla i odczyn pH. Próbki są pobierane 3 razy w roku - na początku, w środku i na końcu okresu wegetacji.