17 listopada odbyła się w Warszawie regionalna konferencja projektu LCAgri pod tytułem „Rolnictwo niskoemisyjne – wyzwania i perspektywy ochrony klimatu”.

Konferencja została zorganizowana przez Instytut Ochrony Środowiska (IOŚ) – Państwowy Instytut Badawczy i Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE). Spotkanie prowadził koordynator projektu, Dyrektor IUNG-PIB – Prof. dr hab. Wiesław Oleszek. Podczas spotkania dyskutowano na temat wyzwań, jakie stoją przed partnerami i interesariuszami projektu LCAgri w kontekście wdrażania zaplanowanych działań w zakresie niskoemisyjnej produkcji roślinnej w Polsce.

Do dyskusji zostali zaproszeni przedstawiciele Ministerstwa Środowiska oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Uczestnicząca w dyskusji Dyrektor Departamentu Ochrony Powietrza i Klimatu w Ministerstwie Środowiska, Pani Małgorzata Wejtko zwróciła uwagę na istotność analiz emisyjności nawozów w procesie ich produkcji i stosowania dla realizacji celów dyrektywy o redukcji krajowych emisji niektórych zanieczyszczeń atmosferycznych. Naczelnik Wydziału Analiz w Departamencie Strategii, Analiz i Rozwoju Ministerstwa Rolnictwa, Pan Bogdan Pomianek wskazał na potrzebę szerokiego upowszechnienia rezultatów projektu LCAgri wśród rolników. Powinno to wpłynąć znacząco na realizację działań dostosowawczych polityki klimatycznej w Polsce.

Podczas konferencji przedstawiciele instytucji uczestniczących w projekcie omówili teoretyczne podstawy badań, jakie zostaną przeprowadzone. Dr hab. Jerzy Kozyra (IUNG) przedstawił genezę i ogólne założenia projektu. Mgr Anna Olecka zapoznała zebranych z aktualnymi pracami KOBIZE dotyczącymi raportowania emisji z rolnictwa. Dr Małgorzata Liszewska (ICM) przedstawiła scenariusze zmian klimatu, które zostaną wykorzystane w projekcie do predykcji warunków klimatycznych dla rolnictwa w perspektywie 2030 i 2050 roku. Metodykę analiz cyklu życia (LCA) w odniesieniu do oceny emisyjności praktyk rolniczych przybliżyła uczestnikom konferencji dr Marta Kijeńska (IOŚ). Natomiast dr hab. Mariusz Matyka (IUNG) zaprezentował plan wdrożenia niskoemisyjnych praktyk w Rolniczych Zakładach Doświadczalnych IUNG. Dr Krzysztof Dziuba, szef Biura Technologii w Grupie Azoty - Zakłady Azotowe Puławy omówił wstępne wyniki oceny emisyjności, jakie uzyskano podczas przeprowadzonych analiz procesu produkcji nawozów mineralnych w Grupie Azoty. Dr Jaromir Krzyszczak (Instytut Agrofizyki) przedstawił teoretyczne podstawy emisji gazów cieplarnianych z upraw rolnych i planowane metody ich pomiaru w eksperymentach polowych LCAgri. W ostatnim wystąpieniu dr Robert Borek (IUNG) zaprezentował internetową platformę interaktywną LCAgri oraz omówił narzędzia upowszechniania projektu. W konferencji uczestniczyło 41 osób.

Galeria zdjęć znajduje się na stronie internetowej pod adresem::
https://lcagri.iung.pl/pl/aktualnosci/58-rolnictwo-niskoemisyjne-wyzwania#sigProIda7d7ed304f