2 czerwca 2016 roku, w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie odbyła się regionalna konferencja naukowa LCAgri pod tytułem „Zrównoważone rolnictwo przyjazne dla klimatu”, zorganizowana przez Instytut Ochrony Środowiska z Warszawy we współpracy z pracownikami Ośrodka.

Konferencję otworzył zastępca dyrektora PODR Pan Marek Skarżyński. Spotkanie było prowadzone przez Panią Magdalenę Głogowską z Instytutu Ochrony Środowiska. Dr hab. Jerzy Kozyra (IUNG-PIB) przedstawił genezę i założenia projektu LCAgri oraz zapoznał zebranych z problematyką emisji gazów cieplarnianych w rolnictwie. Dr Krzysztof Dziuba, szef Biura Technologii w Grupie Azoty – Zakłady Azotowe Puławy zaprezentował działania pro-środowiskowe firmy oraz jej rolę w projekcie LCAgri. Pani Anna Romańczak z Instytutu Ochrony Środowiska (IOŚ) omówiła politykę klimatyczną w kontekście potrzeb rolnictwa w Polsce oraz jego możliwości adaptacyjnych. Zwróciła uwagę na zagrożenia dla uprawy roślin, jakie wynikają z wykonanych prognoz zmian klimatu na 2030 i 2050 rok dla obszaru Polski. Dr Marta Kijeńska (IOŚ) przybliżyła uczestnikom konferencji metodykę analiz cyklu życia (LCA), ze szczególnym uwzględnieniem jej wykorzystania do oceny emisyjności praktyk rolniczych. Dr hab. Mariusz Matyka (IUNG) zaprezentował plan wdrożenia niskoemisyjnych praktyk rolniczych w Rolniczych Zakładach Doświadczalnych IUNG. W ostatnim wystąpieniu konferencji, dr Robert Borek (IUNG) przedstawił kierunki i metody upowszechniania projektu LCAgri w Polsce oraz podkreślił, że istotną rolę w jego realizacji pełnią dyskusje prowadzone z udziałem doradców i rolników a także konsultacje z pracownikami ministerstw (MRiRW, MŚ). Zaprezentowano zebranym filmy, wykonane w ramach projektu, prezentujące niskoemisyjne technologie uprawy.

W trakcie dyskusji zaakcentowano potrzebę wdrażania rolno-środowiskowych działań w tym ochronę gleby. Podawano przykłady innowacyjnych praktyk, prowadzonych przez rolników w regionie podlaskim. Uczestnicy zgodzili się, że należy organizować więcej spotkań na temat zrównoważonego rolnictwa z rolnikami i doradcami a także, że w kontekście wprowadzania technologii niskoemisyjnych, istotne jest przekonanie o długofalowych korzyściach z zastosowania takich praktyk.

W konferencji wzięło udział 60 uczestników, w głównej mierze doradcy oraz rolnicy, ale również przedstawiciele Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku.

Galeria zdjęć znajduje się na stronie internetowej pod adresem::
https://lcagri.iung.pl/pl/aktualnosci/62-zrownowazone-rolnictwo-dla-klimatu#sigProId1f34618814