growth7Koordynacja projektu, tworzenie sieci i wymiana wiedzy

 

Celem zadania jest promocja i wymiana zdobytej w projekcie wiedzy oraz zwiększanie świadomości ekologicznej beneficjentów projektu. Przeprowadzone zostaną działania mające na celu przekazanie uzyskanych wyników szerokiemu gronu odbiorców. Powstanie interaktywna platforma internetowa z dostępem do rezultatów projektu, prezentacji multimedialnych i wydarzeń w ramach LCAgri. Wyniki badań zostaną omówione podczas otwartych spotkań, konferencji i warsztatów z udziałem interesariuszy z całego kraju, co pozwoli na sformułowanie końcowych wniosków LCAgri i zaleceń dla beneficjentów.