Grabow long termEXp

 Monitoring obejmuje pomiary parametrów glebowych i roślinnych w RZD Kępa-Osiny i Grabów:

- pomiar wilgotności gleby (sensory TDR, czujniki pojemnościowe)

- pomiar temperatury i przewodności elektrolitycznej gleby (System EM-38)

- obserwacje roślin (LAI - indeks powierzchni liści, głębokość systemu korzeniowego, zawartość suchej masy w części nadziemnej, wskaźnik C/N).

Opracowywana jest baza danych gleb, plonów i struktury gospodarstwa we wszystkich zakładach doświadczalnych IUNG-PIB.


Doświadczenie LTE1 - różne systemy uprawy i zmianowania roślin
. Lokalizacja w RZD Grabów. Eksperyment rozpoczęty w 2004 roku na glebie płowej (kompleks żytni bardzo dobry) uzwględniał czynnik zmianowania. Od 2012 roku testowane są dodatkowo różne systemy uprawy: pełna orka oraz uprawa zerowa (siew bezposredni). Od 2013 roku wprowadzono uprawę uproszczoną. 

W schemacie doświadczenia uwzględnione są następujące obiekty:

1. monokultura kukurydzy – uprawa zerowa (siew bezpośredni)

2. monokultura kukurydzy – uprawa uproszczona + uprawki doprawiające (w latach 2013-2015)

3. monokultura kukurydzy – uprawa płużna + uprawki doprawiające

4. kukurydza++ w zmianowaniu (kukurydza, pszenica ozima, jęczmień jary) – uprawa płużna + uprawki doprawiające

W obiekcie z pełną i uproszczoną uprawą, po zbiorze kolb słoma kukurydziana po rozdrobnieniu jesienią jest przyorywana. Natomiast w obiekcie bez uprawy mechanicznej słoma (po uprzednim rozdrobnieniu) pozostaje na powierzchni pola. W przypadku zmianowania corocznie są uprawiane wszystkie gatunki roślin. Pod kukurydzę w zmianowaniu stosowana jest pełna dawka obornika. Doświadczenie założone jest metodą długich pasów z lustrzanym odbiciem obiektów.

Pod kukurydzę zastosowane jest 140 kg N/ha (70+70), a dawki fosforu i potasu wynoszą P2O5 - 80 kg/ha i K2O – 125 kg/ha. Pod jęczmień stosowane są następujące dawki nawożenia: N- 60, P2O5 - 35 i K2O 50 kg/ha, a pod pszenicę ozimą: N- 120, P2O5 - 40 i K2O - 70 kg/ha.

Kukurydza jest uprawiana z przeznaczeniem na ziarno. Określany jest plon ziarna oraz jego strukturę. W czasie wegetacji wykonywane są pomiary biometryczne roślin i określana jest ich struktura. W celu oceny wpływu uprawy roli pod kukurydzę na podstawie właściwości fizycznych gleby jesienią w okresie zbioru określany jest: skład granulometryczny, gęstość objętościową i wilgotność. Dla określenia aktywności biologicznej gleby pod uprawą kukurydzy w monokulturze i zmianowaniu pobierane są próbki gleby w 5 terminach: przed siewem kukurydzy, w fazie 6 liści, 12 liści, kwitnienia kukurydzy i po zbiorze. Określana jest ogólna liczba bakterii, promieniowców i grzybów oraz aktywność enzymu dehydrogenazy.

 

Doświadczenie LTE2 - uprawa roślin w różnych systemach produkcji (ekologiczny, integrowany, konwencjonalny oraz monokultura). Lokalizacja w RZD Osiny. Prowadzone od roku 1994. Wielkość poletek około 1 ha.

W systemie ekologicznym (ziemniak-pszenica jara-dwuletni wysiew traw z koniczyną-pszenica ozima-roślina okrywowa) nie stosuje się nawożenia mineralnego ani ochrony chemicznej. Aplikacja obornika (30 t/ha) przed wysadzeniem ziemniaków.

System konwencjonalny (rzepak-pszenica ozima-pszenica jara) przy intensywnym sposobie produkcji.

System integrowany (ziemniak-pszenica ozima-bobik-pszenica ozima-roślina okrywowa).

 

Doświadczenie LTE3 - eksperyment wieloczynnikowy (poziom nawożenia, poziom ochorny chemicznej, udział zbóż) w RZD Grabów. Wielkośc poletek - 25 m2. Od 1969 testuje się wpływ udziału zbóż w płodozmianie (50-100%).  Rośliny testowane w rotacji: ziemniaki, strączkowe, owies, pszenica ozima, żyto, pszenżyto.

 

Doświadczenie LTE4 z różnymi systemami nawadniania roślin w RZD Grabów. Doświadczenie z udziałem ziemniaka i kukurydzy, prowadzone od 2013 roku. Split-block (3 replikacje). Od 2015 roku wprowadzono dodatkowy czynnik - poziom nawożenia.  Obiekty obejmują: poletko kontrolne bez nawodnienia, poletko nawożone intensywnie z pełną dawką nawadniania, poletko ze zoptymalizowanymi dawkami nawodnienia i nawożenia.

 

Doświadczenie LTE5 z uprawą roślin krótkiej rotacji w gospodarstwie Sadłowice w obrębie RZD Kępa-Osiny. Prowadzone od 2010 roku. Obejmuje poletko z wierzbą krzewiastą (około 21 ha) oraz topolą (około 1 ha), uprawianymi na średnio cieżkiej glebie. Wierzba zbierana w cyklach: rocznym, trzyletnim lub pięcioletnim; topola w cyklach trzy-i pięcioletnim. Pomiary biometrii, plonów, poziomu wody gruntowej, wymiany gazowej gleby.

 

Doświadczenie LTE6, prowadzone w obiekcie doświadczalnym w Stanach Nowych (województwo lubelskie). Pozyskiwanie danych glebowych i meteorologicznych (w tym pomiar emisji gazów cieplarnianych) od roku 2012, poczatkowo finansowane z projektu MACSUR (Modelling European Agriculture with Climate Change for Food Security). Poletko z uprawą pszenicy ozimej.