growth2Ocena śladu węglowego dla obecnych praktyk rolniczych w Polskich gospodarstwach

 

Celem prac jest określenie potencjału mitygacyjnego obecnych praktyk uprawy w gospodarstwach rolnych w Polsce oraz wyznaczenie kierunków zmian w technologiach produkcji w celu zwiększenia ich potencjału mitygacyjnego i adaptacyjnego wobec zmian klimatu. W tym celu, zostanie przeprowadzona analiza emisji dwutlenku węgla (CO2), metanu (CH4) i podtlenku azotu (N2O) na poziomie gospodarstw oraz ocena potencjału ich ograniczenia. Do zrealizowania tego celu zostanie wykorzystany kalkulator V2-26 (Solagro). W ramach badań oceną ankietową zostanie objętych 250 gospodarstw z całej Polski, wybranych z bazy danych systemu FADN (ang. European Farm Accountancy Data Network). Po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, zostaną zidentyfikowane nisko- i wysokoemisyjne praktyki rolnicze, jak również praktyki adaptacyjne, które pozwolą na utrzymanie produkcji rolniczej i dochodu na satysfakcjonującym poziomie w warunkach obecnego i przyszłego klimatu.